Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który – zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale br.

Czytaj również: Lewiatan: Gospodarka nie poradzi sobie bez cudzoziemców>>

Propozycje zmian i ich przewidywane skutki

- Istota rozwiązań ujętych w projekcie, które mają duże znaczenie dla pobytu obcokrajowców, to przede wszystkim uporządkowanie kwestii zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, które w świetle nowego projektu nie będą wymagały złożenia wniosku o zmianę podmiotu powierzającego pracę oraz poszerzenie katalogu okoliczności w których nie wymaga się zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - uważa Edyta Nieborak prezes Zarządu SPEK. W jej opinii, przepis ten znacznie ułatwi zmianę miejsca pracy przez cudzoziemca i umożliwi mu szybsze podjęcie nowej pracy, bez konieczności oczekiwania na tylko formalną zmianę pracodawcy.

- Kolejną istotną zmianą jest przyspieszenie wydawania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy przez wojewodów oraz z pozoru mało istotna zmiana dotycząca wprowadzenia przepisów, zgodnie z którymi wymiana informacji pomiędzy wojewodą lub Szefem Urzędu do spraw cudzoziemców a służbami przekazującymi informacje na temat cudzoziemców mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej - twierdzi Przemysław Hermański, prokurent SPEK. Jego zdaniem, ta zmiana znacznie skróci okres oczekiwania na decyzję o udzieleniu pozwolenia na wykonywanie pracy przez wojewodę, które często przedłużały się właśnie z powodu oczekiwania na korespondencję, która w okresie pandemii często posiada jeszcze dodatkowo 10 dni kwarantanny po dotarciu do urzędu.

Eksperci wskazują także na uporządkowanie niejasnych i różnie interpretowanych przepisów dotyczących wszczynania postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec a w jego imieniu wnioskuje pełnomocnik. - Przygotowywane przez MSWiA z pozoru niewielkie zmiany to może nie przełom i rewolucja, ale z całą pewnością dobry kierunek, bo ułatwiają życie przedsiębiorcom zatrudniającym obcokrajowców i skrócą drogę cudzoziemców do podjęcia pracy w Polsce -  podsumowuje Nieborak.