Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Wentylacja mechaniczna umożliwia przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza na godzinę (szatnie), co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny (umywalnie), wymianę powietrza nie mniejszą niż pięciokrotna w ciągu godziny (pomieszczenia z natryskami) oraz wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m3 na godzinę na 1 miskę ustępową i 25 m3 na 1 pisuar (ustępy). W przypadku wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy podążać za wymaganiami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.

Zobacz także: Pomieszczenia higienicznosanitarne muszą odpowiadać standardom bhp>>

Przepis § 111 ust. 1 r.b.h.p. wskazuje obowiązek po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom dostępu do pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.
Zgodnie z § 111 ust. 2 r.b.h.p. wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych określa załącznik nr 3 do r.b.h.p.
Zgodnie z § 7 ust. 2-4 załącznika nr 3 do r.b.h.p. szatnie mogą być urządzone w suterenach lub piwnicach, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych i podłóg zabezpieczającej pomieszczenia przed wilgocią i nadmiernymi stratami ciepła oraz zapewnienia warunków ewakuacji ludzi z tych pomieszczeń. W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza na godzinę, a w szatniach wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników wymiana powietrza nie może być mniejsza niż dwukrotna na godzinę. Szatnie, o których w § 7 ust. 2 załącznika nr 3 do r.b.h.p., przeznaczone dla ponad 25 pracowników powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną.
Zgodnie z § 24 ust. 2 załącznika nr 3 do r.b.h.p. w pomieszczeniach umywalni należy zapewnić, co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna w ciągu godziny.
Zgodnie z § 27 ust. 3 załącznika nr 3 do r.b.h.p. w pomieszczeniach ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m3 na godzinę na 1 miskę ustępową i 25 m3 na 1 pisuar.

Zobacz także: Jaka powinna być krotność wymiany powietrza wentylacji ogólnej na hali produkcyjnej, na której znajdują się stanowiska spawalnicze?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.