Dla przedsiębiorców oznacza to znaczące ograniczenie w rozwoju firm oraz generuje poważne obciążenia osób pracujących na rzecz tych korzystających ze środków publicznych.

Czytaj również: Bezrobocie spada, ale dalej jest wyższe niż przed pandemią

Postulaty pracodawców

W krytycznej dla rozwoju polskiej gospodarki sytuacji apelujemy w szczególności o:

 1. błyskawicznego zracjonalizowania wydatków socjalnych dla osób w wieku produkcyjnym i niepracujących, i uzależnienia ich od legalnej aktywności zawodowej,
 2. korzystnego dla pracowników sposobu łączenia świadczeń socjalnych renty, emerytury, które nie wiązałoby się z ich ograniczeniem w sytuacji utrzymywania aktywności zawodowych,
 3. pilnej reformy służb zatrudnienia m.in. zmiany sposobu działania urzędów pracy na miejsca aktywizacji, preselekcji, przekwalifikowania działających na rzecz lokalnych przedsiębiorców, które postawi nas na podobnej pozycji konkurencyjnej jak inne przedsiębiorstwa Europy Zachodniej oraz rozszerzenia pól działania na różne etapy cykli koniunkturalnego,
 4. aktywną stymulację wzrostu liczby bezpłatnych lub/i niskopłatnych żłobków,
 5. wzmocnienie wzrostu liczby bezpłatnych lub/i niskopłatnych usług opieki nad osobami zależnymi: niepełnosprawnymi oraz starszymi osobami,
 6. liberalizację przepisów i ich praktyczne wdrożenie usprawnień w zakresie zatrudniania cudzoziemców w tym likwidację informacji starosty przy bezrobociu poniżej 5% wg BAEL,
 7. przeznaczenia środków z UE na transformację usług i przemysłu do standardów 4.0,
 8. rozwiązanie łączenia statusu bezrobotnego i ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż to ogranicza pomiar rzeczywistych zasobów pracy,
 9. rozszerzenie statusu bezrobotnego o osoby deklarujące chęć pracy w niepełnym wymiarze godzin,
 10. aktywnej promocji pracy jako sposobu na satysfakcjonujące życie w mediach publicznych.

 

Jak twierdzi BCC, dzisiejsza sytuacja powoduje:

 • spowolnienie w rozwoju przedsiębiorstw i ograniczanie ich inwestycji w Polsce z powodu braku wykwalifikowanej kadry dziś i w najbliższych latach,
 • opóźnianie tworzenia miejsc wysokiej jakości (szara strefa w zatrudnianiu pracowników) oraz nierówne warunki dla podmiotów zatrudniających zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • niższą konkurencyjność i efektywność pracy polskich firm z uwagi na wysokie koszty pozyskania i szkolenia pracowników przy wysokiej rotacji wśród zatrudnionych, które nie są finansowane ani wspomagane z Urzędów Pracy,
 • wolniejszą transformację MŚP z uwagi na małą dostępność funduszy na informatyzację i automatyzację.