Odpowiedź:
Jeżeli w okresie wydłużenia urlopu pracownik nie będzie świadczył pracy, urlop wydłuży się o 13 tygodni, natomiast w przypadku łączenia wydłużonego urlopu z pracą na ½ etatu, urlop wydłuży się o 26 tygodni.

Uzasadnienie:
Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy - art. 182[1e] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.
W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Gdyby więc pracownik przez 26 tygodni łączył urlop rodzicielski z pracą na 1/2 etatu, urlop wydłużyłby się o 13 tygodni (26 x 0,5 = 13), zakładając, że w okresie wydłużonego urlopu pracownik nie świadczyłby pracy. Jeżeli jednak pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się w inny sposób, tj. dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy. Gdyby więc w okresie wydłużonego urlopu pracownik nadal zamierzał pracować na ½ etatu, urlop wydłużyłby się o 26 tygodni (13 : 0,5 = 26).
We wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony.
W okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy urlopu wypoczynkowego należy udzielać zgodnie z ogólnymi zasadami, tj. w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą nie wpływa na wymiar urlopu przysługującego pracownikowi (za ten okres pracownik zachowuje prawo do urlopu w dotychczasowym wymiarze). Przykładowo pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy uprawnionemu do 26 dni urlopu, który łączy urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu, przysługuje 26 dni (208 godzin) urlopu. Jeżeli w okresie łączenia urlopu z pracą pracownik będzie świadczyć pracę przez 4 godziny dziennie, za każdy dzień urlopu pracodawca odejmie z puli urlopowej 4 godziny.


Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono  25.04.2016 r.