Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i za nadgodziny. Obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Pracodawca wypowiedział umowę o pracę, okres wypowiedzenia kończył się w grudniu. W grudniu pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym i wykorzystał 2 dni na poszukiwanie pracy, nie przepracował ani jednego dnia.

Jak należy ustalić w takiej sytuacji wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy?

Odpowiedź: za dni zwolnienia na poszukiwanie pracy udzielone pracownikowi na podstawie art. 37 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego jak za urlop wypoczynkowy, z tą jednak różnicą, że składniki zmienne przyjmuje się wyłącznie z miesiąca, w którym wystąpiło zwolnienie okolicznościowe.

Uzasadnienie: stosownie do § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.), przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Polecamy: Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego?

Z kolei zasady ustalania wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wskazuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2 poz. 14 ze zm.) – dalej r.z.u.u.w.  I tak, § 7 r.z.u.u.w. stanowi, że składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Analogiczna zasada obowiązuje w odniesieniu do tzw. urlopu okolicznościowego. Jednak w miesiącu jego udzielenia pracownik, o którym mowa w pytaniu, nie świadczył pracy, ponieważ przebywał na urlopie wypoczynkowym z wyłączeniem jedynie tych dwóch dni wolnego na poszukiwanie pracy. W konsekwencji, nie otrzymał żadnych zmiennych składników wynagrodzenia. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy (znak pisma: GPP-110-4560-38-1/10/PE/RP), w przypadku gdy w miesiącu korzystania z urlopu okolicznościowego nie wystąpiły zmienne składniki płacy, wynagrodzenie za ten urlop wylicza się tylko ze składników stałych.

W praktyce oznacza to, że za miesiąc, w którym zatrudniony korzystał z urlopu wypoczynkowego i tzw. urlopu okolicznościowego, powinien otrzymać stałe składniki wynagrodzenia zagwarantowane mu w umowie o pracę oraz średnią urlopową ze zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia za okres korzystania z urlopu wypoczynkowego.