To propozycje Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Jak twierdzą autorzy opracowania, sprawa jest poważna, bo w latach 2014-2018 cudzoziemcy złożyli łącznie prawie 732 tys. wniosków o legalizację ich pobytu w Polsce, a przybywający coraz liczniej do Polski imigranci mogą być sposobem na częściowe rozwiązanie niedoborów na rynku pracy.

Czytaj więcej: Legalnie pracujący cudzoziemiec niełatwo zmieni pracę>>


Urzędy potrzebują kadr

Według FPP i CALPE, jedną z przyczyn niezadowalającej szybkości obsługi cudzoziemców w urzędach wojewódzkich są niewystarczające i nieadekwatne do liczby i rodzaju załatwianych spraw zasoby kadrowe. Wzrost liczby urzędników nie nadąża za wzrostem liczby spraw. Mamy do czynienia z paradoksem: nie możemy uzupełnić braków kadrowych w gospodarce przez braki kadrowe w urzędach – twierdzą FPP i CALPE. Dlatego niezależnie od wdrożenia innych rekomendowanych przez FPP rozwiązań, wzmocnienie kadrowe odpowiednich służb państwa jest konieczne.

 


PESEL dla obcokrajowca

Federacja postuluje również utworzenie dostępu cudzoziemców do historii dotyczących ich oświadczeń o zatrudnieniu w systemie ePUAP. Jak przekonuje, każdy cudzoziemiec przybywający do Polski w celu podjęcia pracy może – a przy wykonaniu obowiązku meldunkowego nawet powinien – otrzymać numer PESEL. Dzięki temu osoba taka może założyć profil zaufany, co z kolei ułatwia ewentualne wprowadzenie do systemu ePUAP historii oświadczeń danego cudzoziemca. W opinii FPP, ułatwiłoby to cudzoziemcowi obliczenie okresów pracy na podstawie oświadczeń, jak i odciążyłoby powiatowe urzędy pracy z konieczności informowania cudzoziemców o obecnym statusie dotyczących ich oświadczeń i wniosków.

Do listy ułatwień Federacja dodała też wprowadzenie automatycznej weryfikacji wniosków o rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. To umożliwiłoby pracodawcom samodzielną weryfikację możliwości zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia już w trakcie składania wniosku o wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń. Odciążyłoby to powiatowe urzędy pracy, które nie będą musiały wydawać decyzji odmownych. - Mniejsza liczba wniosków do PUP skróci też czas ich procedowania – wskazuje Tomasz Chudobski, ekspert ds. prawa gospodarczego Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

FPP postuluje także wprowadzenie zasady, że zmiana stanowiska (rodzaju) pracy na zbliżone (w ramach jednego kodu zawodu) nie wymaga zarejestrowania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Proponuje również warunkowe zniesienie obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem o zezwolenie o pracę informacji starosty w przypadku obywateli wybranych krajów (ograniczenie stosowania do nich tzw. testu rynku pracy). W tym ostatnim przypadku konieczna byłaby więc korekta art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i zniesienie obowiązku przedłożenia informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

  

Sprawdź również książkę: Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE >>


Zmiana stanowiska pracy bez nowego pozwolenia

FPP proponuje ponadto stworzenie cudzoziemcom możliwości składania wniosków o zezwolenie na pobyt przez system ePUAP, uznanie za legalną pracę po upływie okresu ważności oświadczenia - bez względu na to, czy cudzoziemiec uprzednio (przez okres 3 miesięcy) był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej, a także zniesienie lub ograniczenie obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę lub na pobyt i pracę w przypadku zaoferowania cudzoziemcowi innego, podobnego stanowiska pracy w ramach struktury danej firmy. Ułatwieniem ma być również stworzenie systemu do „śledzenia” losów wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (zezwolenia na pobyt i pracę – tzw. jednolitego zezwolenia), celem ustalenia, na jakim etapie jest sprawa (wniosek) oraz wydanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jednolitych wytycznych dla wszystkich urzędów (wojewódzkich i pracy) co do składania tzw. oświadczenia o niekaralności podmiotu zatrudniającego, wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, wymaganych załączników do wniosków, braku obowiązku przedłożenia oryginału dokumentów do wglądu oraz braku obowiązku przedłożenia oryginałów informacji starosty.