- Odmienne sposoby postępowania przez poszczególne urzędy wojewódzkie często opóźniają wydawanie decyzji o pozwolenie na pracę dla cudzoziemców i prowadzą do różnych skutków prawnych, w tym przypadku przyznania lub nie prawa do legalnego pobytu. Analizując statystyki urzędów wojewódzkich widać wyraźne różnice między nimi, np. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim było tylko 3,76 proc. odmów udzielenia zezwolenia na pracę, podczas gdy w Urzędzie Mazowieckim odsetek ten osiągnął 32,66 proc. (dane za 2021) – mówi Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj również: Lewiatan: Cudzoziemcy mogą uratować nasz rynek pracy>>

Jak usprawnić pracę urzędów wojewódzkich przy wydawaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców?

Konfederacja Lewiatan proponuje:

  1. Ujednolicenie sposobu składania dokumentów w sprawie zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt i pracę. W niektórych urzędach wojewódzkich dopuszczalne jest wyłącznie składanie wniosków w postaci papierowej, w innych on-line z obowiązkiem dodatkowej wysyłki dokumentów.  
  2. Uzgodnienie sposobu umieszczania odcisku stempla w paszporcie cudzoziemca. Urzędy w różny sposób traktują umieszczenie odcisku stempla w paszporcie cudzoziemca. W zamyśle ustawodawcy odcisk stempla miał być wbijany do paszportu cudzoziemca po złożeniu przez niego wniosku o zezwolenie na pobyt. Ustawodawca nie wskazywał (poza złożeniem wniosków) dodatkowych warunków uzyskania odcisku stempla w paszporcie, tymczasem urzędy wojewódzkie stosują rożne praktyki.
  3. Ograniczenie liczby koniecznych dokumentów. Jednym z największych problemów procedury legalizacji pracy cudzoziemców jest żądanie przedstawienia nadmiernej liczby dokumentów koniecznych dla wydania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę czy też zezwolenia na wykonywanie pracy.
  4. Zrezygnowanie z żądania informacji, które już są w posiadaniu urzędów.
  5. Przygotowanie wzorów dokumentów koniecznych i przydatnych podczas składania wniosku. Przykładem może być brak jednego standardu pełnomocnictwa do reprezentowania cudzoziemca przed urzędem wojewódzkim w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i prac. W urzędach funkcjonują różne wzory z innym zakresem pełnomocnictwa.​.
  6. Ujednolicenie sposobu interpretowania załączników i pouczeń do tych załączników.
  7. Wyeliminowanie opóźnień w realizacji procedur legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, wynikające z niezgodnego z przepisami działania urzędów wojewódzkich. Urzędy pozostawiają obcokrajowców bez dokumentów potwierdzających ich legalny pobyt w Polsce (w przypadku braku stempla) i bez dokumentu niezbędnego do przekraczania granic (biometryczna karta pobytu), ograniczając ich wolność przemieszczania się między Polską i innymi krajami, w tym krajem ich pochodzenia.
  8. Nie pobieranie opłat skarbowych za potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem w wysokości 5 zł za stronę.