Odpowiedź:
Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.
Uzasadnienie:
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku – art. 1867 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.
Z pytania wynika, że pracownica do 28 marca 2015 r. przebywała na urlopie rodzicielskim, a w dniu 27 marca 2015 r. złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu w okresie od 29 marca 2015 r. do 28 marca 2016 r. Wniosek został złożony bez zachowania dwutygodniowego terminu, co oznacza, że pracodawca obowiązany jest obniżyć wymiar czasu pracy pracownicy najpóźniej z dniem 10 kwietnia 2015 r. (tj. z upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku). Oczywiście pracodawca może też postąpić z korzyścią dla pracownicy i dokonać obniżenia zgodnie z wnioskiem pracownicy, tj. od 29 marca 2015 r. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy.
Obniżenie wymiaru czasu pracy w trybie art. 1867 k.p. następuje na podstawie wniosku pracownika, bez konieczności zawierania dodatkowo aneksu do umowy o pracę. Pisemny wniosek pracownika zaakceptowany przez pracodawcę jest wystarczający dla dokonania zmiany warunków zatrudnienia.  
Jeżeli pracownica posiada 41 dni (328 godzin) zaległego urlopu, to należy go jej udzielić zgodnie z ogólnymi zasadami, tj. w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Skorzystanie z urlopu w okresie pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy spowoduje, iż wymiar urlopu zmniejszy się o 7 godzin za każdy dzień urlopu. Wykorzystanie całego zaległego urlopu będzie więc oznaczać 46 dni i 6 godzin nieobecności w pracy. Uwaga – gdyby pracownica skorzystała z urlopu przed obniżeniem wymiaru czasu pracy, za każdy dzień urlopu należałoby zdjąć z puli urlopowej pracownicy 8 godzin. Należy pamiętać, że pracownica ma prawo wystąpić o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, a pracodawca ma w takim przypadku obowiązek udzielić tego urlopu.
W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy należy też na nowo ustalić wymiar urlopu przysługującego pracownicy w 2015 r., stosując odpowiednio przepisy o urlopie proporcjonalnym. W przypadku, gdy wymiar czasu pracy zostanie obniżony z dniem 10 kwietnia 2015 r., za okres pracy na pełen etat pracownicy będzie przysługiwać 9 dni urlopu (4/12 z 26 dni = 8,66 dni, po zaokrągleniu 9 dni), a za okres pracy na 7/8 etatu – 16 dni urlopu (8/12 z 23 dni = 15,33, po zaokrągleniu 16 dni). Łącznie w 2015 r. pracownicy będzie przysługiwać 25 dni urlopu.

Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 3.04.2015 r.