Czy na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy można wpisać szkolenie stanowiskowe na stanowisku "pracownik umysłowy", mimo że zgodnie z umową o pracę pracownik jest zatrudniony na stanowisku księgowa i na takim stanowisku wykonuje pracę?
Taka sama sytuacja dotyczy stanowisk dyrektora handlowego i koordynatora ds. sprzedaży.
Taki opis stanowiska nie jest trafny.
Zgodnie § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku robotniczym. Instruktaż przeprowadza się jednak także na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.
Stosownie do treści § 12 ust. 1 r.s.b.h.p. odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do r.s.b.h.p.
Na podstawie wzoru karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp wpisuje się "Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy................ przeprowadził w dniach...... r. .................. ." Powyższe oznacza, że w karcie szkolenia należy wpisać to stanowisko pracy, na którym jest zatrudniony pracownik, a nie grupę stanowisk, czy ogólne stanowisko np. pracownik umysłowy.
Idąc tokiem rozumowania wskazanym w pytaniu, można by podobnie wpisać szkolenie na stanowisku robotniczym, na którym mogą pracować zarówno ślusarz, jak i murarz, a zatem zupełnie różne stanowiska i różne instruktaże stanowiskowe. A przecież celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
Kamil Szymański