Pracownik był zatrudniony na umowę na okres próbny od 4 stycznia 2007 r. do 3 kwietnia 2007 r. Po tym okresie dostał świadectwo pracy i rozstał się z firmą. Następnie został ponownie zatrudniony na umowę o pracę na czas określony z dniem 5 kwietnia 2007 r. (dzień przerwy) i od 14 kwietnia 2007 r. zaczął chorować i poinformował pracodawcę, że już nie stawi się do pracy.
Czy w myśl przepisu "pracodawca może rozwiązać umowę, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące gdy pracownik był zatrudniony w zakładzie krócej niż 6 miesięcy" pracodawca ma brać pod uwagę poprzedni okres (3 miesiące) zatrudnienia (od stycznia) czy okres zatrudnienia liczyć od nowa, tj. od momentu zawarcia nowej umowy (od 5 kwietnia 2007 r.)? I w związku z tym kiedy dokładnie można wysłać do pracownicy informacje o rozwiązaniu umowy?

Przez okres zatrudnienia u danego pracodawcy, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1 k.p. rozumie się zakładowy staż pracy, czyli wszystkie okresy zatrudnienia pracownika u pracodawcy. Oczywiście chodzi o zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. Ponadto na mocy odesłania z art. 53 § 4 stosuje się odpowiednio art. 36 § 11 k.p., zgodnie z którym do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Zatem, w przypadku omawianym w pytaniu, do stażu zatrudnienia u danego pracodawcy, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1a należy brać pod uwagę umowę na okres próbny oraz kolejną (obowiązującą obecnie umowę). Istotne jest jednak, że okres zatrudnienia u danego pracodawcy, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1a k.p. liczy się na dzień rozpoczęcia niezdolności do pracy z powodu choroby. Wynika to z dorobku orzecznictwa SN, zgodnie z którym do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1a k.p. uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące nie dolicza się okresu tej niezdolności (wyrok SN z dnia 21 lipca 1999 r. I PKN 161/99, OSNAPIUS 2000, nr 19, poz, 717). Zatem można stwierdzić, że w dniu rozpoczęcia niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby jego staż (łącznie pierwsza i druga umowa) nie przekraczał 6 miesięcy. W związku z tym po upływie trzech miesięcy nieobecności pracownika z powodu choroby pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, o ile pracownik nie powróci do pracy. Zgodnie bowiem z art. 53 § 3 k.p. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Jeżeli zatem po upływie trzech miesięcy nieprzerwanej nieobecności spowodowanej chorobą, liczonej od 14 kwietnia 2007 r. pracownik nie odzyska zdolności do pracy i nadal będzie nieobecny, wówczas pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę w trybie art. 53 § 1 pkt 1a k.p.