1) Pracownik zatrudniony w firmie kolejno na: umowę o pracę na okres próbny 6 lipca 2011 r. -30 września 2011 r., umowę na czas określony1 października 2011 r. - 30 kwietnia 2012 r., umowę na czas określony 1 maja 2012 r. - 30 kwietnia 2017 r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Jaki będzie okres wypowiedzenia takiej umowy po 22 lutym 2016 r., po zmianach w k.p.?
Czy umowa ta będzie traktowana jako pierwsza czy druga umowa na czas określony według nowych przepisów?
Czy po 22 lutego 2016 r. należy aneksować umowę na czas określony zawarta od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2017 r. usuwając z niej zapis: „ z możliwością wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem”?
2) Pracownik był zatrudniony u pracodawcy na umowę o prace na czas określony 1 października 2011 – 31 grudnia 2015 (4 lata). W dniu 24lutego 2016 r. pracodawca zawrze z tym pracownikiem umowę o pracę na czas określony na okres 24 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r. (2 miesiące).
Ile będzie wynosił okres wypowiedzenia, jeśli pracodawca w dniu 26 lutego 2016 r. będzie chciał wypowiedzieć umowę?
 
Odpowiedź: umowa o pracę na czas określony zawarta od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2017 r. będzie traktowana jako druga umowa na czas określony. Od 22 lutego 2016 r. z mocy prawa do umowy stosuje się nowe okresy wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zawartej 24 lutego 2016 r. wyniesie 3 miesiące.


Uzasadnienie: W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220), która wprowadziła zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy na czas określony, a łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony będzie dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekroczy trzy, będzie się uważać, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Masz wątpliwości dotyczące zawierania umów na czas określony? Sprawdź jak zgodnie z nowymi przepisami zatrudniać pracowników na umowy terminowe>>>

Zmienią się także zasady wypowiadania umów na czas określony.

Za wypowiedzeniem  można rozwiązać każdą umowę na czas określony (bez względu na czas jej trwania), a okres wypowiedzenia jest taki sam jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, a więc został uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1)   2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2)   1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3)   3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Nowe przepisy mają zastosowanie także do umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, jednakże do limitu 33 miesięcy zatrudnienia okresowego będzie wliczał się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określonyprzypadający od dnia wejścia w życie ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony będzie uważana za pierwszą umowęalbo za drugą umowę, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 25k.p. w brzmieniu przed 22 lutego 2016 r.

Na mocy przepisów przejściowych przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, stosuje się nowe okresy wypowiedzenia. Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, nie uwzględnia się jednak okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z powyższym, umowa o pracę na czas określony zawarta od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2017 r. będzie traktowana jako druga umowa na czas określony. Od 22 lutego 2016 r. z mocy prawa do umowy będzie stosować się nowe okresy wypowiedzenia – bez konieczności wprowadzania zmian do umowy. Ustalając okres wypowiedzenia tej umowy, należy uwzględnić tylko okres zatrudnienia u pracodawcy przypadający od 22 lutego 2016 r. W konsekwencji do 21 sierpnia 2016 r. strony będzie obowiązywał 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, a później – 1-miesięczny okres wypowiedzenia.

Natomiast w przypadku umów o pracę na czas określony zawartych od dnia wejścia w życie ustawy przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia należy uwzględnić cały dotychczasowy okres zatrudnienia u pracodawcy, w tym także przypadający przed 22 lutego 2016 r.

Jeżeli więc w dniu 24 lutego 2016 r. pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę czas określony  24 lutego 2016 – 23 marca 2016 (1 miesiąc), to ustalając długość wypowiedzenia umowy należy uwzględnić cały dotychczasowy okres zatrudnienia u pracodawcy. W konsekwencji w przypadku tej umowy strony będzie obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Oznacza to, że wypowiedzenie tej umowy w dniu 26lutego 2016 (2 dni po jej zawarciu) byłoby bezcelowe, gdyż umowa i tak rozwiązałaby się z dniem 23 marca 2016 r., tj. z upływem czasu na jaki została zawarta.