Odpowiedź

Za okres od 18 lipca 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r. pracownicy przysługuje świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, tj. wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy, o ile spełnia warunki do wypłaty tego świadczenia. Za ten okres nie może być natomiast wypłacony pracownicy zasiłek opiekuńczy. 

Uzasadnienie

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
c) innym chorym członkiem rodziny - art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - dalej u.ś.p. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny, chyba że opieka jest sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat (art. 34 u.ś.p.). Osoba chora nie może być uznana za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem. Do takiego wniosku prowadzi fakt, że ZUS za innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny nie uważa m. in. osoby chorej (pkt 265 Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 372) - wybrane zagadnienia). Tym samym należy przyjąć, że za okres od 18 lipca 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r. nie może być wypłacony pracownicy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownicy przysługuje natomiast świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, tj. wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy, o ile spełnia warunki do wypłaty tego świadczenia.

Magdalena Kostrzewa
Data odpowiedzi 3 sierpnia 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów