Fragment komentarza z publikacji Serwisu BHP.

1. Ramowy program szkolenia wstępnego stanowiskowego - instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

  • a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą;
  • b) wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych;
  • c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.


UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach pracowników, na których występuje promieniowanie jonizujące. Szkolenie jest przeznaczone także dla pracowników przenoszonych na takie stanowisko oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany organizacji stanowisk pracy lub zmiany narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku pracownika, na którym występuje promieniowanie jonizujące, na podstawie szczegółowego programu szkolenia.

CZAS SZKOLENIA

8 x 45 minut (stanowiska robotnicze, w tym pracownicy na stanowiskach na których występuje promieniowanie jonizujące).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.