Odpowiedź

W myśl art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

Dodatkowo, zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p., pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  • udzielania pierwszej pomocy.


Tym samy, po przeprowadzeniu w zakładzie pracy oceny ryzyka, pracodawca określi, czy konieczne jest utworzenie instrukcji stanowiskowych dla stanowisk pracy biurowej. W praktyce dla ww. stanowisk sporządza się przede wszystkim instrukcje związane z wykorzystywanymi w danym zakładzie pracy urządzeniami technicznymi takimi jak m.in.: komputer, czy też kserokopiarka.

Instrukcja

Zgodnie z § 41 ust. 2 r.b.h.p. instrukcja powinna w sposób zrozumiały dla pracownika wskazywać:

  • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
  • czynności do wykonania po zakończeniu pracy,
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia ich życia lub zdrowia.


Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 2 października 2015 r.