Pracownik zatrudniony został na umowę o pracę na okres próbny od 3 września 2007 r. do 30 listopada 2007 r. Z uwagi na pięciodniowy tydzień pracy sobota 1 września była dniem wolnym. 2 września to niedziela.
Czy w takim wypadku okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień czy 2 tygodnie?

Jeżeli pracownik rozpoczął pracę pierwszego dnia roboczego miesiąca, to miesiąc jego pracy upływa z ostatnim dniem tego miesiąca - w tym przypadku 30 września.
Przez wszystkie robocze dni miesiąca był bowiem zatrudniony. W tym miejscu trzeba podkreślić, że w prawie pracy stosuje się inny sposób obliczania terminów niż określony w art. 112 k.c. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1996 r. "Sposób liczenia terminów określonych w art. 112 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych - np. określonych w art. 153 (...) k.p." - sygn. akt I PKN 47/96.
Upływ terminu następuje więc w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym liczenie okresu rozpoczęto. Zatem Państwa pracownikowi przysługuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia (art. 34 pkt 3), gdyż okres próbny wynosi 3 miesiące.