Zestaw ten składa się z filmu szkoleniowego, plakatu i ulotki informacyjnej. Główną postacią materiałów promocyjnych jest "Napo" – postać znana z innych filmów animowanych o tematyce behapowskiej, która w sposób zabawny i pozostający w pamięci propaguje bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.
Nowe oznaczenia substancji chemicznych, wskazujące na zagrożenia związane z ich stosowaniem są wdrażane w państwach członkowskich UE jako element całościowego, zharmonizowanego systemu. Potrzeba poznania i przestrzegania nowych oznaczeń jest podyktowana tym, iż - jak wynika z najnowszych badań Europejskiej Agencji Chemikaliów - wiele z tych piktogramów nie jest rozpoznawalnych lub właściwie rozumianych. Zestaw narzędzi on-line ma więc przypominać pracodawcom i ich pracownikom o nowym oznakowaniu oraz pomagać im zrozumieć ich oznaczenie.
Miliony pracowników stykają się z występującymi w miejscach pracy czynnikami chemicznymi i biologicznymi, które mogą im zaszkodzić. Według najnowszych badań, prawie 20% pracowników w UE skarży się na kontakt z trującymi oparami przez jedną czwartą lub więcej czasu pracy, natomiast dla 15% pracowników obsługa substancji niebezpiecznych jest częścią ich codziennej pracy. Tymczasem już pojedynczy kontakt z niektórymi z tych substancji może zaszkodzić zdrowiu człowieka, wywołując skutki, takie jak podrażnienie oczu i skóry, astma, a nawet problemy z rozrodczością, wady wrodzone dziecka i nowotwory. Kampania on-line EU-OSHA ma na celu wspieranie Komisji Europejskiej w jej działaniach (nie tylko legislacyjnych) w celu podnoszenia świadomości - zarówno pracodawców jak i pracowników - w zakresie nowych wymagań dotyczących oznakowania substancji chemicznych oraz znaczenia znajomości tego oznakowania dla bezpieczeństwa czlowieka w miejscu pracy.
Na stronie EU-OSHA można znaleźć zestaw narzędzi oraz materiałów szkoleniowych na temat CLP (rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych) i REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczeń odnoszących się do chemikaliów), które pozwalają lepiej poznać tę tematykę.
Zgodnie z unijną definicją, substancje niebezpieczne to wszelkie ciecze, gazy lub ciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników. Zarówno prawodawstwo unijne, jak i polskie reguluje identyfikację i oznakowanie tysięcy różnych substancji zarejestrowanych na rynku UE. Problem w tym, by je znać i stosować sie do nich. Ograniczanie zagrożeń związanych z pracą z substancjami niebezpiecznymi jest nie tylko imperatywem moralnym i nakazem prawa. Przemawiają za nim również silne argumenty gospodarcze. Kiedy sprawy przybierają niewłaściwy obrót, cierpieć mogą przedsiębiorstwa i sami pracownicy.
Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych zmieniło sposób informowania o zagrożeniach chemicznych, m.in. poprzez wprowadzenie 3 nowych piktogramów (znaków ostrzegawczych) odnoszących się do zagrożeń zdrowotnych i fizycznych. Wprowadzono też kilka zmian do klasyfikacji i oznakowania. Nowe zasady są stopniowo wdrażane we wszystkich państwach członkowskich UE. Zachowanie środków ostrożności dotyczących substancji niebezpiecznych wymaga, aby pracownicy otrzymywali na bieżąco informacje dotyczące takich kwestii, jak wyniki oceny ryzyka zawodowego, w tym wyniki monitorowania każdego narażenia - informujące o zagrożeniach i ich ewentualnych skutkach, informacje o działaniach, jakie muszą podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, w tym działaniach profilaktycznych obejmujących prawidłowe stosowanie ochron zbiorowych, a gdy jest to nieskuteczne – ochron indywidualnych.
Należy przestrzegać następującej hierarchii: po pierwsze - projektowanie procesów produkcyjnych i środków kontroli oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu i materiałów w celu zmniejszenia emisji substancji niebezpiecznych; po drugie - stosowanie środków ochrony zbiorowej u źródła zagrożenia, takich jak wentylacja oraz właściwe środki organizacyjne; po trzecie - stosowanie indywidualnych środków ochrony, obejmujących używanie wyposażenia ochrony osobistej wówczas, gdy ochrona zbiorowa jest niedostatecznie skuteczna. Jest to ostateczność i powinna mieć miejsce tylko tam, gdzie narażenie nie może być utrzymywane na poziomie bezpiecznym i skutecznie kontrolowane. Jeżeli pracownikom wydaje się ochrony osobiste, muszą oni zostać przeszkoleni w zakresie jego używania. Ponadto konieczne jest szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowanie w nagłych wypadkach spowodowanych zatruciem substancjami chemicznymi.