Emerytura częściowa uzależniona od wieku oraz stażu ubezpieczeniowego
\

Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiadając na interpelację nr 6108 wyjaśnił zasady wyliczania emerytur częściowych.

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637) wprowadza, w wyniku konsultacji społecznych, nowe rozwiązanie polegające na możliwości przejścia na emeryturę częściową przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Emerytura częściowa przysługiwać będzie pod warunkiem posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego (okresu składkowego i nieskładkowego) oraz osiągnięcia określonego wieku. Prawo do emerytury częściowej będą mieli:

kobieta w wieku co najmniej 62 lata, posiadająca minimum 35-letni staż ubezpieczeniowy, i mężczyzna w wieku co najmniej 65 lat, przy minimum 40- letnim stażu ubezpieczeniowym.

Wysokość emerytury częściowej wynosić będzie 50% kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej na dzień ustalenia prawa do emerytury częściowej, tj. dla wieku co najmniej 62 lata w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, i nie będzie podwyższana do kwoty najniższej emerytury. Wypłata nie będzie uzależniona od rozwiązania stosunku pracy ani od wysokości przychodów z pracy zarobkowej.

Po przyznaniu emerytury częściowej kwoty składek i kapitał początkowy zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS nadal będą waloryzowane aż do ustalenia prawa do pełnej emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. Natomiast podstawa obliczenia emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego będzie pomniejszona o kwoty wypłaconej emerytury częściowej.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 10 sierpnia 2012 r.