Bazą dla efektywnego budżetowania szkoleń jest badanie potrzeb szkoleniowych wychodzące od celów strategicznych spółki, analiza zadań stojących przed zespołami i i pracownikami. Następna jest diagnoza możliwości pracowników. Luki pomiędzy stanem pożądanym i obecnym wskazują kierunki szkoleń. Optymalizację kosztów prowadzi się już w planie szkoleń, poprzez dobór zakresu i formy szkoleń. Budżet szkoleń powstaje w oparciu o plan oraz oferty rynkowe. Później, poprzez integrację szkoleń z potrzebami biznesu następuje spożytkowanie umiejętności w realnych zadaniach. Sprawdza się również na ile szkolenia przyczyniły się do realizacji strategii. Kompetencje pracowników stają się podstawą realizacji strategii i wartością w walce konkurencyjnej.

Rekomendowane kierunki finansowania szkoleń przez pracodawcę to :

§         wspieranie realizacji strategii poprzez kształcenie zgodnie z potrzebami biznesu