W piątek Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk senacki nr 314) z poprawkami. Za uchwałą Senatu głosowało ..... senatorów, przeciw było ..., a .... wstrzymało się od głosu. Najważniejszą ze zmian, jaką do ustawy zaproponowali senatorowie było przyznanie czternastej emerytury i renty wszystkim świadczeniobiorcom w pełnej wysokości, równej wysokości minimalnej emerytury.

Przyjęte przez Senat zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że czternastą emeryturę i rentę w pełnej wysokości równej minimalnej emeryturze otrzymają wszyscy emeryci i renciści. 

Wcześniej rząd szacował, że dodatkowe świadczenie jesienią otrzyma około 9,1 mln osób, ale tylko 7,9 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł.

 

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce >>


Dla kogo 14-tka w wersji sejmowej?

Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm, pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury mieliby otrzymać seniorzy pobierający świadczenie nie przekraczające 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana ma być zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Teraz o tym, czy wszyscy emeryci i renciści dostaną czternastkę w pełnej wysokości, jak zaproponował Senat, czy jednak w wysokości uzależnionej od wysokości otrzymywanego świadczenia zdecyduje Sejm, który zajmie się stanowiskiem Senatu prawdopodobnie na najbliższym swoim posiedzeniu zaplanowanym na 24 i 25 lutego 2020 r.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.