Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p. pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. O tym, w jakim wymiarze pracownicy przysługują przerwy na karmienie decyduje więc dobowy wymiar czasu pracy. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Jeżeli więc pracownica pracuje np. w poniedziałki i wtorki po 7 godzin, a w czwartki 6 godzin, to w poniedziałek i wtorek będzie mogła skorzystać z dwóch 30-minutowych przerw na karmienie lub jednej 60-minutowej, natomiast w czwartek będzie jej przysługiwać jedna 30-minutowa przerwa. Przerwy na karmienie wliczają się do czasu pracy, co oznacza, że za czas tych przerw pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego tak, jakby w tym czasie pracowała.