Chodzi o projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego (nr UC 124), która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 49). Dyrektywa ta stanowi jeden z elementów tzw. Pakietu Mobilności I.

Czytaj również: Prezydent podpisał ustawę wdrażającą unijny Pakiet Mobilności>>
 

Jakie rozwiązania będzie zawierał projekt?

I tak, projektowana ustawa implementuje przede wszystkim przepisy dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. - Kwestie objęte projektowaną ustawą nie były dotychczas uregulowane w obowiązujących przepisach – przyznają autorzy przygotowywanych rozwiązań.

Przepisy projektowanej ustawy nie będą stosowane do kierowców delegowanych:

  1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - przez podmiot będący agencją pracy tymczasowej albo agencją wynajmującą personel, który skierował kierowcę do pracodawcy użytkownika, - z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  2. z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca delegujący kierowcę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - przez podmiot będący agencją pracy tymczasowej, - na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zakres stosowania projektowanej ustawy ma być ponadto doprecyzowany przez wskazanie wyłączeń niektórych rodzajów przewozu drogowego. W konsekwencji za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać m.in. kierowcy, który:

  1. wykonuje przejazd tranzytem;
  2. wykonuje przewóz dwustronny rzeczy lub przewóz dwustronny osób;
  3. w trakcie przewozu dwustronnego rzeczy wykonuje dodatkowo jedną czynność załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem, że załadunek rzeczy i rozładunek rzeczy nie jest wykonywany na terytorium tego samego państwa;
  4. po przewozie dwustronnym rzeczy, który rozpoczęto w państwie członkowskim siedziby i w czasie którego nie wykonano żadnej dodatkowej czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy, następnie wykonuje przewóz dwustronny rzeczy do państwa członkowskiego siedziby, podczas którego wykonuje dodatkowo maksymalnie dwie czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem, że dodatkowe czynności załadunku rzeczy i rozładunku rzeczy nie są wykonywane na terytorium tego samego państwa;
  5. w trakcie przewozu dwustronnego osób dodatkowo jednokrotnie zabiera pasażerów lub jednokrotnie wysadza pasażerów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem, że przewóz osób nie jest wykonywany między dwoma miejscami położonymi na terytorium tego samego państwa członkowskiego; to samo dotyczy przejazdu powrotnego;
  6. wykonuje przewóz drogowy rzeczy na początkowym lub końcowym odcinku transportu kombinowanego, jeżeli ten odcinek sam w sobie składa się z przewozów dwustronnych rzeczy.

Do ww. kategorii kierowców delegowanych w ograniczonym zakresie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Jak twierdzą bowiem projektodawcy, nie ma potrzeby, aby w tym zakresie powielać w projekcie analogiczne rozwiązania, które już obowiązują na gruncie pokrewnej regulacji ustawowej.