Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Szczegółowe zasady postępowania powypadkowego określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w.
Zgodnie z § 4 r.u.o.p.w. okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy, natomiast zgodnie z § 9 ust. 1 r.u.o.p.w., po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298).

Zobacz także: Kto wybiera przedstawiciela pracowników w zespole powypadkowym?>>

Powyższy protokół, jeśli wynika z niego, że zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, a zarazem nie stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub też poszkodowany znajdował się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczyniając się tym samym w znacznym stopniu do spowodowania wypadku – stanowi podstawę do ubiegania się przez poszkodowanego o przyznanie świadczeń odszkodowawczych.
Z uwagi na fakt, że ZUS wypłaca świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.w. ustawodawca przyznał mu prawo do podważenia ustaleń zespołu powypadkowego, ale tylko wtedy, gdy protokół ten (lub karta wypadku przy pracy) zawiera stwierdzenia bezpodstawne. W takim przypadku ZUS po prostu odmawia przyznania świadczeń powypadkowych w drodze decyzji administracyjnej, bowiem nie przysługuje mu prawo żądania od pracodawcy – jako zobowiązanego do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku – ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 3 u.u.w., ZUS ma prawo – a wręcz obowiązek - zwrócić protokół powypadkowy lub kartę wypadku, jeżeli stwierdzi, że występują w nich braki formalne. Do takich braków można niewątpliwie zaliczyć brak załącznika do protokołu powypadkowego w postaci notatki z wysłuchania świadka, którego zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 r.u.o.p.w., zespół powypadkowy jest obowiązany wysłuchać.
W związku z powyższym ZUS ma prawo wezwać pracodawcę do uzupełniania braków formalnych w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, poprzez dostarczenie notatki z wysłuchania świadka zdarzenia.

Zobacz także: Poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania>>

Zobacz także: Jakie należy podjąć kroki, jeśli poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP