Przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w. dotyczy co prawda obowiązków zespołu powypadkowego, jednakże mając świadomość, jakie obowiązki ciążą na tym zespole, można wnioskować, jakie dokumenty wchodzą w skład dokumentacji powypadkowej. Zgodnie § 7 ust. 1 r.u.o.p.w. niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
1) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
2) jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku,
3) wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
4) zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku,
5) zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
6) zebrać inne dowody dotyczące wypadku,
7) dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,
8) określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.
Zgodnie § 7 ust. 2 r.u.o.p.w. zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione.
Dokumenty, które załącza się do protokołu powypadkowego, zostały wskazane także w § 12 ust. 2 r.u.o.p.w. Zgodnie z tym przepisem do protokołu powypadkowego dołącza się:
1) zapis wyjaśnień poszkodowanego,
2) zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku,
3) pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów,
4) szkice lub fotografie miejsca wypadku,
5) odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi.
6) rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.
Mając na uwadze wytyczne wskazane w § 7 ust. 1 i 2 oraz § 12 ust. 2 r.u.o.p.w., w skład dokumentacji powypadkowej mogą wchodzić następujące dokumenty:
1) druk akt w sprawie wypadku,
2) zawiadomienie o wypadku,
3) zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,
4) wyjaśnienie osoby poszkodowanej,
5) informacje uzyskane od świadka / świadków,
6) protokół wypadkowy,
7) polecenie powypadkowe,
8) wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
9) pismo przewodnie do ZUS,
10) pismo przewodnie do Urzędu Statystycznego,
11) karta statystyczna wypadku,
12) dodatkowe załączniki, np. dokumenty potwierdzające uraz, pisma z Policji itp.
13) rejestr wypadków przy pracy.
Na koniec warto wskazać, iż w § 16 ust. 2 r.u.o.p.w., została określona zawartość rejestru wypadków przy pracy, w którym powinny być zawarte następujące elementy:
1) imię i nazwisko poszkodowanego,
2) miejsce i datę wypadku,
3) informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
4) datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
5) stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
6) datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,
7) liczbę dni niezdolności do pracy,
8) inne informacje, nie będące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.