Pracownicy zatrudnieni w systemie zadaniowego czasu pracy, wykonują pracę poza miejscem zamieszkania. Pracodawca wypłaca pracownikom dietę oraz zwraca koszty dojazdu do usługobiorcy.
Czy z tytułu powrotu do miejscowości zamieszkania w celu odbycia szkolenia bhp pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikom koszty dojazdu oraz wypłacić dietę? Na jakich zasadach należy wypłacać świadczenia z tytułu podróży służbowej pracownikom, pełniącym funkcje w związkach zawodowych oraz społecznym inspektorom?
Jeśli pracownik wyjeżdża na szkolenie BHP do innej miejscowości niż miejscowość, w której mieści się siedziba pracodawcy lub gdzie mieści się jego stałe miejsce pracy, to odbywa podróż służbową a zatem należne mu są wszelkie świadczenia z tytułu podróży.
Zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) - dalej k.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 144/04, OSNP 2005, nr 17, poz. 265) Sąd Najwyższy stwierdził, iż "praktyczne szkolenie pracowników powinno się odbywać w ramach stosunku pracy, natomiast poza tym stosunkiem może być organizowane tylko wtedy, gdy szkoleniowy cel i metody działania wyraźnie dominują nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych." Tym bardziej podróżą służbową jest udział w szkoleniu BHP, które odbywa się w miejscowości innej niż miejscowość, w której mieści się siedziba zakładu pracy lub stałe miejsce pracy.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) nie przewiduje żadnych szczególnych obowiązków po stronie pracodawcy w zakresie podróży służbowych pracowników pełniących funkcje w związkach zawodowych. Nie obliguje również pracodawców do ponoszenia kosztów podróży służbowych członków związku. Szczególnych uregulowań w tej kwestii nie zawiera także ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) - dalej u.s.i.p.. Jednakże art. 14 ust. 2 u.s.i.p. stanowi, że koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy. Jeśli okaże się zatem, że podróż służbowa społecznego inspektora jest niezbędna do realizacji nałożonych na niego zadań, to wówczas wydaje się, iż pracodawca powinien pokryć koszty podróży służbowej tak jak dla pracownika.

Kamil Szymański