Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Wypadek ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie praktyki jest wypadkiem w szczególnych okolicznościach. Za taki wypadek uznaje się bowiem nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki. Jak wskazano w odpowiedzi zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.) - dalej r.p.n.z. podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową. Powyższe oznacza, że postępowanie powypadkowe w odpowiednim zakresie przeprowadza podmiot przyjmujący na praktykę.
Natomiast zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas odbywania stażu przez osobę pobierająca stypendium na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący stanowi wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy. W takiej sytuacji ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje w karcie wypadku pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż. Według § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992) poszkodowani zgłaszają wypadek odpowiednim podmiotom wymienionym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) - dalej u.u.s.w.p. Wyjątek dotyczy poszkodowanych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, gdyż w stosunku do nich postępowanie powypadkowe przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 u.u.s.w.p. za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, o jakim mowa wyżej dokonuje w karcie wypadku pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący.
Stosownie zaś do treści art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.) za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki. Osoba ubiegająca się o świadczenia z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, zobowiązana jest dołączyć do wniosku dokumentację wypadku. Oceny okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do kompetencji ZUS należy również wydawanie decyzji w sprawie świadczeń.
Należy również pamiętać, że wypadek, który nastąpił przy odbywaniu praktyki absolwenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052) jest również wypadkiem w szczególnych okolicznościach.
Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 5 r.p.n.z. podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.