Emeryt jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
Czy wynagrodzenie chorobowe ze stosunku pracy uwzględnia się w kwocie przychodu, którego przekroczenie powoduje zawieszenie lub zmniejszenie prawa do emerytury?
Wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę podobnie jak kwoty pobranych zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego, uwzględnia się w kwocie przychodu, którego przekroczenie powoduje zawieszenie prawa do emerytury lub jej zmniejszenie.
W przypadku emeryta, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego (tj. 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny), prawo do emerytury ulega zawieszeniu lub świadczenie to jest zmniejszane, jeżeli emeryt osiąga przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. ze stosunku pracy), przekraczające odpowiednio 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy albo 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Zawieszenie prawa do emerytury lub zmniejszenie tego świadczenia z uwagi na osiąganie przez emeryta dodatkowych przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) - dalej u.e.r.

Stosownie do art. 104 ust. 6 u.e.r. za przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego dla potrzeb przepisów regulujących zawieszenie lub zmniejszenie emerytury uważa się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego, a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. (tzw. wynagrodzenie chorobowe). Jeżeli emeryt, do którego stosuje się przepisy u.e.r. dotyczące zawieszenie lub zmniejszenia emerytury, pobrał wynagrodzenie chorobowe to należy je uwzględnić w kwocie przychodu, którego wysokość rozstrzyga o tym, czy świadczenie emerytalne podlega zawieszeniu lub zmniejszeniu.