Czy wykorzystany przez pracownika urlop ojcowski należy wykazać na świadectwie pracy (jeśli tak, to w którym punkcie)?
Jeśli taki urlop ma być wykazany, to jak postąpić kiedy urlop ojcowski jest wykorzystywany na przełomie lat kalendarzowych (np. 29 grudnia 2010 r. - 4 stycznia 2011 r.)? Czy wystawiając pracownikowi świadectwo pracy w 2011 r. pracodawca ma wykazać cały okres tego urlopu, czy tylko 4 dni przypadające na 2011 r.?

Przepisy nie precyzują czy informacje o wykorzystanym urlopie ojcowskim należy wykazywać w świadectwie pracy. Z uwagi jednak, że brak takiej informacji może prowadzić do nadużyć, gdyż pracownik, który wykorzystał już urlop ojcowski u jednego pracodawcy w przypadku zmiany pracodawcy mógłby ponownie wystąpić o ten urlop, należy przyjąć, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) - dalej r.s.t.ś.p., informacje o wykorzystanym przez pracownika urlopie ojcowskim umieszcza się w części ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy (wzór świadectwa pracy stanowiący załącznik do r.s.t.ś.p.) - informacja o dodatkowym urlopie albo o innych uprawnieniach lub świadczeniach przewidzianych przepisami prawa pracy.
Wymiar urlopu ojcowskiego w latach 2010 i 2011 wynosi 7 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopu tego nie udziela się w częściach. W związku z tym w świadectwie pracy należy wpisać informację o udzielonym urlopie ojcowskim w pełnym wymiarze jednego tygodnia.
Wymiar urlopu ojcowskiego w latach 2010 i 2011 wynosi 7 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopu tego nie udziela się w częściach. W związku z tym w świadectwie pracy należy wpisać informację o udzielonym urlopie ojcowskim pełnym wymiarze jednego tygodnia.

Magdalena Stojek-Siwińska - specjalista z zakresu prawa pracy