Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik jest zatrudniony od 1 sierpnia 2015 r. Wymiar urlopu wynosi 20 dni. Pracownikowi przysługuje więc 9 dni urlopu. Nie jest to pierwszy rok zatrudnienia pracownika.

Czy pracownik musi ten urlop wybrać w jednym terminie, czy może podzielić go na części?

Odpowiedź:

W przypadku niemożliwości wypełnienia wymogów wynikających z treści art. 162 k.p. pracodawca może udzielić wskazanego w pytaniu urlopu w częściach.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 162 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Ustawodawca zastrzegł jednak, iż w przypadku udzielenia przysługującego pracownikowi urlopu co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Należy wskazać, iż przedmiotowa zasada powinna znaleźć swoje zastosowanie do urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w pierwszym roku pracy, do urlopów kolejnych oraz urlopu uzupełniającego. (por. A.Sobczyk [red.], Kodeks Pracy. Komentarz, Warszawa 2014).

Jest oczywistym, iż przedmiotowa zasada może nie mieć faktycznej możliwości zastosowania w przypadku, gdy pracownik podejmuje pracę w trakcie trwania roku.

Należy również podnieść, iż zasadą jest uwzględnianie wniosków pracowników o udzielanie urlopów wypoczynkowych w wymiarze przez nich wskazywanym. Co więcej zaakceptowanie wniosku pracownika o podział urlopu na części, z których żadna nie obejmuje co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidzianego art. 282 § 1 pkt. 2 k.p.

Mając powyższe na uwadze należy podnieść, iż w przypadku niemożliwości wypełnienia wymogów wynikających z treści art. 162 k.p. pracodawca może udzielić wskazanego w pytaniu urlopu w częściach.

Jarosław Masłowski,

autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 18.08.2015 r.