Odpowiedź:

 W przypadku gdy w związku z odbywaniem stażu jest pobierane stypendium wówczas przepracowany w ramach tego stażu okres pracy wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Należy jednak pamiętać, iż nie stanowi to samodzielnej przesłanki do nabycia prawa do urlopu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z  treścią art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) – dalej u.p.z. okres pobierania stypendium (wypłacane w przypadku odbywania stażu pracy) wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia (zachowania) uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresów pobierania stypendium nie wlicza się jednak do:
1) okresów wymaganych do nabycia prawa oraz ustalania wysokości i okresu pobierania zasiłku;
2) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
3) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.
Zgodnie z powyższym odbywanie stażu i pobieranie z tego tytułu stypendium nie stanowi samodzielnej przesłanki do nabycia prawa do urlopu, ale przepracowany w ramach tego stażu okres pracy wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Małgorzata Skibińska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe
Odpowiedzi udzielono  4.04.2016 r.