Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

5-letni okres na odbycie kolejnego szkolenia okresowego może być liczony od ukończenia studiów podyplomowych, jeśli uwzględniało ono program szkolenia okresowego.
Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15 r.s.b.h.p., szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.
Z kolei § 15 ust. 2 r.s.b.h.p. stanowi, że szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.