Pytanie użytkownika LEX BHP: Czy istnieje obowiązek wynikający z wymagań polskiego prawa odnośnie tworzenia listy obecności ze szkolenia wstępnego? W przepisach z 2004 r. jest wzmianka jedynie o zaświadczeniach, dzienniku szkoleń.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z par. 2 art. 2373 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Forma potwierdzenia odbycia szkolenia wstępnego została określona w § 12 r.s.d.b.h.p., odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do r.s.d.b.h.p.

Czytaj też: W jakim języku przeprowadzić szkolenie BHP dla Ukraińców? >

Natomiast w kolejnej części wskazanego rozporządzenia nie ma mowy o konieczności zachowania dodatkowego potwierdzenia odbycia szkolenia wstępnego BHP przez pracownika. Należy zatem przyjąć, że karta szkolenia wstępnego jest wystarczającym potwierdzeniem odbycia instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego BHP.

Więcej informacji znajdziesz w LEX BHP:

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - arkusz egzaminacyjny - POBIERZ WZÓR >

Oświadczenie pracownika o odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp i ppoż - POBIERZ WZÓR >