Czy istnieją wytyczne dotyczące przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp dla pracowników z Ukrainy?

Obecnie przeprowadzam je w języku polskim, natomiast prezentacja multimedialna jest przetłumaczona na ukraiński. Dodatkowo, gdy pracownicy deklarują, że nie rozumieją polskiego, zapewniany jest tłumacz (nie jest to tłumacz profesjonalny, tylko inny pracownik z Ukrainy, który jest zatrudniony w zakładzie i mówi po polsku). Pracownicy po skończonym szkoleniu przystępują do testu, który też jest przetłumaczony na język ukraiński.

  • Czy jest to wystarczające?
  • Czy pracownik z Ukrainy powinien potwierdzić podpisem, że szkolenie było dla niego zrozumiałe?
  • Czy należy udokumentować nazwisko osoby, która była tłumaczem na szkoleniu?

Przepisy prawa nie regulują sposobu przeprowadzania szkoleń bhp dla obcokrajowców wykonujących prace na terenie Polski. Z uwagi na fakt, że wiedza uzyskana w czasie szkolenia ma istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas pracy, powinno być ono przeprowadzone w sposób całkowicie zrozumiały dla pracowników.

Zgodnie z art. 2373 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez upewnienia się, że posiada on wymagane kwalifikacje, potrzebne umiejętności, a także dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bhp. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp. Przepisy nie regulują w sposób odmienny sposobu przeprowadzania tych szkoleń w odniesieniu do obcokrajowców wykonujących prace na terenie Polski. Z uwagi jednak na fakt, że wiedza uzyskana na szkoleniu ma istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, powinno być ono przeprowadzone w sposób całkowicie zrozumiały dla pracowników. Leży to również w interesie pracodawcy, który zgodnie z art. 207 § 1 k.p. ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy.

To, czy szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy i czy pracownik może zostać dopuszczony do wykonywania pracy poprzedzone musi być obserwacją pracy podczas instruktażu stanowiskowego, a także pozytywnym wynikiem egzaminu. Nie ma przeciwwskazań, aby egzamin był przeprowadzany w języku ukraińskim. Nie ma też potrzeby dokumentowania nazwiska tłumacza, a także potwierdzania podpisem, że szkolenie było dla pracownika zrozumiałe, gdyż odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie szkoleń bhp i tak ponosi pracodawca. Szkolenia bhp powinny odbywać się w oparciu o szczegółowy program. Warto w nim ująć zagadnienia, obejmujące trudności związane z wykonywaniem pracy przez obcokrajowców w Polsce, w tym na dodatkowe zagrożenia z tym związane. Zagrożenia te powinny również zostać poddane ocenie ryzyka zawodowego.