Odpowiedź:

W podstawie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop uwzględnia się wynagrodzenie oraz inne świadczenia ze stosunku pracy z wyłączeniem składników wynagrodzenia wymienionych w przepisach § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2 poz. 14) – dalej r.w.u.e.u.. W przepisach § 6 r.w.u.e.u. nie zostało wymienione wynagrodzenie za dyżur, co oznacza, że w podstawie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop kwota ryczałtu za dyżur domowy powinna być uwzględniona.

Uzasadnienie:

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy zostały określone w przepisach r.w.u.e.u.

W podstawie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop uwzględnia się wynagrodzenie oraz inne świadczenia ze stosunku pracy z wyłączeniem:
– jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
– wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
– gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
– wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
– ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
– dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
– wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
– kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
– odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
– wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy (§ 6 rozporządzenia).

W przepisach § 6 r.w.u.e.u. nie zostało wymienione wynagrodzenie za dyżur, co oznacza, że w podstawie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop kwota ryczałtu za dyżur domowy powinna być uwzględniona.

Sposób uwzględniania składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy miesięczne przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop lub ekwiwalentu za urlop zależy od tego, czy są to składniki ustalone w stałej miesięcznej wysokości, czy ich wysokość jest zmienna.

Jak wynika z treści pytania, pracownikowi przysługuje ryczałt za dyżur ustalony w wysokości 40 zł za dzień, w którym pracownik pełnił dyżur. Należy zatem uznać, że jest to składnik, którego wysokość jest zmienna uzależniona od ilości dni pełnionego w miesiącu dyżuru.

Zmienne składniki przysługujące za okresy miesięczne są uwzględniane:
– przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadku znacznego wahania wysokości tych składników wynagrodzenia, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie dłuższym niż 3 miesiące, ale nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 r.w.u.e.u.).
– przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w średniej wysokości wypłaconej w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (§ 16 ust. 1 r.w.u.e.u.).

Barbara Tomaszewska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 3.07.2017 r.