Jaki jest zakres zastosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/28/WE z dnia 24 października 1995 r. odnoszącej się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, str. 1 z późn. zm.)?
Czy odnosi się ona wyłącznie do materiałów użytych w kabinie pasażerskiej?
Czy rozruszniki i alternatory zamontowane w przedziale silnikowym wchodzą w zakres zastosowania tej dyrektywy?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/28/WE z dnia 24 października 1995 r. odnosząca się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.19956, str. 1 z późn. zm.) - dalej dyrektywa 95/28/WE nie odnosi się wyłącznie do materiałów użytych w kabinie pasażerskiej, lecz do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych. Można zatem przyjąć, że rozruszniki i alternatory zamontowane w przedziale silnikowym nie wchodzą w zakres zastosowania tej dyrektywy.
Dyrektywę 95/28/WE stosuje się do palności (zapalności, współczynnika palności i topliwości wewnętrznych materiałów używanych w pojazdach kategorii M3, przewożących więcej niż 22 pasażerów, które nie zostały zaprojektowane dla pasażerów stojących i używania w mieście (autobusy miejskie).
Dyrektywa 95/28/WE dotyczy palności (zapalność, współczynnik palności i topliwość) następujących materiałów:
•materiał(y) użyty(e) do tapicerki któregokolwiek siedzenia i jego akcesoriów (włączając siedzenie kierowcy),
•materiał(y) użyty(e) do podsufitki,
•materiał(y) użyty(e) do tapicerki bocznych i tylnych ścianek, włączając ściany działowe,
•materiał(y) o funkcjach termicznych lub akustycznych,
•materiał(y) użyty(e) w wykładzinie podłogi,
•materiał(y) użyty(e) jako okładzina półek bagażowych, przewodów grzewczych i wentylacyjnych,
•materiał(y) użyty(e) w instalacji oświetleniowej.
Roman Majer