Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Regały powinny spełniać wymagania określone w następujących normach:
- PN - M - 78320:1978 - Urządzenia do składowania - Regały magazynowe - Nazwy, określenia, podział i symbole.
- PN - M – 78321:1988 - Regały magazynowe wolnostojące - Wymagania i badania.
- PN- M – 78322:1989 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe.

Zobacz także: W jakie dokumenty powinny być zaopatrzone montowane w magazynie regały wysokiego składowania?>>

Dla każdego regału wolno stojącego uznanego za dobry wytwórca zgodnie z PN-88/M78321 powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej:
- nazwę i znak wytwórcy,
- nazwę i oznaczenie regału,
- numer fabryczny i rok produkcji,
- zakres i wyniki przeprowadzonych badań,
- stwierdzenie zgodności wyników badań z PN.
Nowe regały powinny posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów.
Urządzenia podległe UDT są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468).

Zobacz także: Czy jest ustalona, obowiązkowa odległość lokalizacji regałów wysokiego składowania w magazynie od bram wjazdowych?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.