Odpowiedź:

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, pracownik nie musi zwracać kosztów dokształcania w związku z zawartą umową o dokształcaniu.

Uzasadnienie:

Przypadki, gdy pracownik nie będzie miał obowiązku zwrotu kosztów:
– pracodawca wypowie umowę o pracę (bez względu na przyczynę),
– dojdzie do rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron (bez względu na to, z czyjej inicjatywy to nastąpi),
– umowa o pracę wygaśnie np. w związku z upływem 3 miesięcy tymczasowego aresztowania pracownika albo w związku ze śmiercią pracodawcy będącego osobą fizyczną,
– pracodawca zwolni pracownika bez wypowiedzenia, ale bez jego winy, na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) – dalej k.p.,
– umowa zawarta na czas określony rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta,
– pracownik rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracodawcy,
– pracownik wypowie umowę o pracę, ze względu na to, że pracodawca stosował wobec niego mobbing,
– pracownik zmieni pracodawcę w wyniku przejęcia go przez innego pracodawcę, w trybie art. 23[1] kp.,
– pracownik rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia za uprzedzeniem, np. w związku z realizacją wyroku sądowego przywracającego go do pracy.
Zgodnie z art. 103[5] k.p., pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:
1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 103[4], nie dłuższym niż 3 lata,
3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 94[3],
4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 94[3], mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach
– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.
Mając na uwadze powyższe pracodawca może żądać zwrotu jedynie części poniesionych kosztów na szkolenie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownika, o ile wypowiedzenie nastąpiło z woli pracownika. Uprawnienie takie nie istnieje w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Małgorzata Skibińska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe i HR
Odpowiedzi udzielono  21.11.2016 r.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami