Czy przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy musi być udokumentowane w formie pisemnej?
Sposób dokumentowania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp nie został określony w przepisach prawnych. Z uwagi jednak na dobre praktyki wskazane jest prowadzenie dokumentacji "kontrolnej" w formie pisemnej. Taki sposób prowadzenia dokumentacji może być potwierdzeniem właściwego wywiązywania się z obowiązków wchodzących w zakres działania służby bhp, a w określonych przypadkach stanowić ważny materiał dowodowy.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) do zakresu działania służby bhp należy m.in.:
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

Celem kontroli jest pozyskanie informacji o aktualnym stanie przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Elementem niezmiernie ważnym przeprowadzonej kontroli jest zebrany materiał, który w celu bardziej efektywnego monitorowania warunków pracy powinien być – zgodnie z zasadami dobrych praktyk – prowadzony w formie pisemnej.

Przykłady
Przykładowy wewnątrzzakładowy protokół z kontroli stanu bhp zawiera:
datę kontroli,
dane osoby przeprowadzającej kontrolę,
określenie podlegającego kontroli stanowiska pracy, urządzenia pracy, wydziału, etc.,
zakres kontroli,
ustalenia kontroli,
ewentualne zalecenia pokontrolne,
podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób odpowiedzialnych za stan bhp na danym stanowisku pracy, dla określonego urządzenia, etc.
Łukasz Wawszczak