Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy można powierzyć zadania służby bhp w ramach dodatkowej umowy zlecenia?

Pracownik ukończył studia podyplomowe w zakresie bhp, lecz nie posiada doświadczenia w tej dziedzinie. Pracodawca zatrudnia 150 pracowników.

Odpowiedź:

Przepis art. 237(11) stawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. określają formy zatrudniania pracowników wykonujących zadania służby bhp.

Uzasadnienie:

Wymagany staż pracy o którym mowa w § 4 ust. 2 r.s.b.h.p. może być udowodniony jedynie, gdy praca ta wykonywana jest na podstawie umowy o pracęa, a nie zlecenia.

Wskazane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na etacie łączonym np. pracownik ds. bhp i ppoż. w wymiarze jednego pełnego etatu lub jego części. Rozwiązań w tym zakresie może być więcej, np. kierowca zaopatrzenia i inspektor ds. bhp w wymiarze 0,8 etatu z wskazaniem zasad wykonywania pracy na stanowisku łączonym. Dotyczy to niektórych czynności pracownika ds. bhp, które w zależności od sytuacji powinny być realizowane bez zbędnej zwłoki. Takim przykładem może być postępowanie powypadkowe.

Zasadnym jest, by pracownik ds. bhp był przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Nie jest rzadkością, że inspektor ds. bhp (specjalista ds. bhp) jest czynnym ratownikiem medycznym.

Zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. bhp (specjalisty ds. BHP) w sytuacji posiadania wymaganych kwalifikacji, w tym stażu pracy, to kwestia stron stosunku pracy. Pracodawca zatrudniający 150 pracowników może uznać, że w jego firmie nie jest potrzebny specjalista ds. bhp (wystarczy inspektor bhp w wymiarze 0,25 etatu).

Jerzy Fijołek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2015 r.