Pracownikowi, który uległ wypadkowi, można przyznać zapomogę losową z ZFŚS, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z zakładowym regulaminem działalności socjalnej. 

Opisany w pytaniu stan faktyczny z całą pewnością można zakwalifikować jako zdarzenie losowe, które uzasadnia przyznanie zapomogi z ZFŚS. Może być ona przyznana pracownikowi, jak również członkom jego rodziny. Mimo przebywania w śpiączce, pracownik może być odbiorcą świadczenia, z punktu widzenia prawa pozostaje on nadal w stosunku pracy i jest podmiotem uprawnionym do świadczeń. Zapomoga może być przyznana na jego leczeni i rehabilitację. Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), świadczenia przysługują również członkom rodziny pracownika, uzasadnieniem przyznania im zapomogi losowej może być trudna sytuacja rodzinna wywołana wypadkiem członka rodziny.

 

 

Jedyną przeszkodą w przyznaniu świadczenia mogą być postanowienia zakładowego regulaminu działalności socjalnej. Pod pojęciem tej działalności ustawodawca rozumie usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej (np. zapomoga losowa), a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Pracodawca może dofinansowywać z funduszu wszystkie rodzaje działalności socjalnej lub tylko niektóre z nich, o tym ostatecznie decyduje regulamin. Konstrukcja jego przepisów może być różna. Może on wymieniać kategorycznie określone rodzaje działalności finansowanej z funduszu, lub wskazywać "w szczególności" takie formy działalności socjalnej. W pierwszym przypadku wypłata zapomogi będzie możliwa tylko pod warunkiem, że regulamin przewiduje pomoc materialną finansową, w drugim przyznanie tego świadczenia może nastąpić mimo niewymienienia go w regulaminie. Tak więc ostatecznie o przyznaniu zapomogi decydować będzie regulamin, zawsze też można rozważyć jego zmianę.