1.Jak uzyskać koncesję?

Przepisami art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g., określono, który rodzaj działalności wymaga uzyskania koncesji.

Uzyskania koncesji wymaga:

 • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią
 •  przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania
 • ochrony osób i mienia
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych
 • przewozów lotniczych
 • prowadzenia kasyna gry

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji.

 

Uwaga!

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

 

Wniosek

Wniosek o udzielenie lub o zmianę koncesji składa się właściwemu organowi koncesyjnemu, którym jest organ administracji publicznej (minister, a niekiedy wojewoda lub starosta) określony w przepisach regulujących poszczególne rodzaje działalności wymagającej koncesji. Wniosek ten zawiera:

 1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

Przepisy regulujące poszczególne rodzaje działalności wymagające koncesji mogą określać dodatkowe informacje i dokumenty. W takim przypadku we wniosku należy podać te informacje oraz dołączyć wymagane dokumenty (art. 49 u.s.d.g.).

Uwaga!

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany ww. danych w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

Uwaga!

Jeżeli liczba przedsiębiorców, spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją, jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarządza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.

2.Co może organ koncesyjny?

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:

 1. gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;
 2. ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli;
 3. jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;
 4. w przypadku gdy wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. poz. 1272), jeżeli jest to w interesie publicznym;
 5. w przypadkach określonych w odrębnych przepisach (art. 56 u.s.d.g.).

 

Organ koncesyjny ma prawo skontrolować działalność gospodarczą w zakresie:

 1. zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
 2. przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej,;
 3. obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli (art. 57 ust. 1 u.s.d.g.).

3.Promesa

Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji, które jest nazywane promesą. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

W postępowaniu o udzielenie promesy przedsiębiorca występuje w tym samym trybie co o wydanie koncesji z wyłączeniem przepisów dotyczących przetargu określonych w art. 52-54 u.s.d.g.

 

Uwaga!

W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy.

4.Opłaty

Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy, co do zasady, pobiera się opłatę skarbową.

Natomiast jeśli koncesji udzielono w trybie przetargu, za udzielenie koncesji pobiera się opłatę w wysokości zadeklarowanych opłat za udzielenie koncesji. W przypadku gdy kilku przedsiębiorców zadeklarowało opłatę w takiej samej wysokości, organ koncesyjny wzywa tych przedsiębiorców do ponownego zadeklarowania wysokości opłaty i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę.

Opłaty te, co do zasady, wnosi się na rachunek organu koncesyjnego, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.