Jakie należy spełnić warunki prawne, aby kierowcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zatrudnić na umowę zlecenie podczas wykorzystywania urlopu wypoczynkowego?
Prawo nie przewiduje jakiejś szczególnej formy zatrudnienia pracownika w okresie urlopu na umowę zlecenie. W ocenie autorki jednak zastosowanie takiego rozwiązania może zostać uznane za obchodzenie przepisów dotyczących wypoczynku oraz zakazu wypłaty ekwiwalentu zamiast urlopu.
 W istocie bowiem pracownik zamiast przebywać na urlopie będzie pracował a ponieważ zawrze umowę zlecenie otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. Innymi słowy - nie przerwie pracy, będzie nadal ją świadczył a w zamian otrzyma dodatkowe wynagrodzenie - poza wynagrodzeniem za czas urlopu otrzyma wynagrodzenie ze zlecenia. W takiej sytuacji wskazanie wymagań formalnych dla zawarcia umowy zlecenia jest bezprzedmiotowe. Naturalnie strony mogą swobodnie układać swoje stosunki także w ramach umowy o pracę, a to ze względu na treść art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., w związku z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dalej k.c., ale na zasadzie art. 58 § 1 k.c. taka umowa może zostać uznana za nieważną jako zmierzająca do obejścia prawa.