Zgodnie z kodeksem pracy, sobota jest dniem wolnym od pracy dla pracujących od poniedziałku do piątku z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w danym okresie rozliczeniowym. Skoro w styczniu święto Trzech Króli przypadło w sobotę, to pracodawca musi obniżyć wymiar czasu pracy za ten miesiąc o 8 godzin.

To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. K 27/11 (Dz.U. poz. 1110), który nakazał pracodawcom wyznaczenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Zdaniem TK, przepis, który stanowił, że jeśli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy, jest niegodny z Konstytucją. W rezultacie od 2012 roku za święta przypadające w dni harmonogramowo wolne od pracy pracownikom przysługuje inny dzień wolny.

Pracodawca decyduje o dodatkowym dniu wolnym

Termin dodatkowego dnia wolnego wyznacza pracodawca (sam lub w uzgodnieniu z pracownikami).

Ważne!
Dodatkowy dzień wolny w zamian za święto przypadające w wolną sobotę należy wyznaczyć do końca okresu rozliczeniowego. Można go udzielić wcześniej – przed świętem.

Wolne za święto przypadające w sobotę nie zawsze musi oznaczać cały dzień wolny od pracy. Pracodawca może się rozliczyć z pracownikiem za święto w sobotę poprzez np. obniżenie o jedną, czy dwie godziny czasu pracy we wskazanych dniach. Jeśli wszyscy pracują w takich samych godzinach wystarczy zwykłe zarządzenie pracodawcy. W trybie zmianowym takie rozwiązanie wymaga zmian w grafikach.

Choroba w święto przypadające w sobotę - czy przysługuje wolne?

Dzień wolny od pracy otrzyma również pracownik, który w świąteczną sobotę przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli bowiem pracodawca wyznaczył jako dzień wolny w zamian za święto dzień przypadający przed chorobą pracownika lub po powrocie chorego pracownika do pracy, pracownik ten ma prawo z tego wolnego dnia skorzystać – wyjaśnia Joanna Kaleta, współautorka poradnika "Czas pracy. 50 najważniejszych problemów".

Zwolnienie lekarskie w dniu wolnym za święto w sobotę

Inaczej kwestia ta kształtuje się w przypadku, gdy wyznaczony przez pracodawcę dzień wolny przypadałby w dniu, w którym pracownik przebywałby na zwolnieniu lekarskim. W takiej bowiem sytuacji "oddany" dzień wolny nie obniżyłby wymiaru czasu pracy zarówno pracownikom niezdolnym do pracy z powodu choroby, jak również pozostałej grupie pracowników. Dla wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy dzień ten byłby bowiem dniem wolnym od pracy. W takim przypadku brak byłoby podstaw prawnych do ponownego wyznaczenia dnia wolnego dla pracownika, który w dniu uznanym przez pracodawcę za wolny od pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Urlop wypoczynkowy a dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę

Podobnie wygląda sytuacja osób przebywających na urlopie wypoczynkowym czy urlopie macierzyńskim. Jeśli taki urlop wypada w dzień, który pracownik miał wyznaczony jako wolny za święto przypadające w sobotę, pracodawca nie będzie miał obowiązku udzielenia mu innego dnia wolnego. Uznaje się bowiem, że jeżeli dzień wolny od pracy za święto przypada w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, wówczas uważa się, że pracownik go "wykorzystał", ponieważ nie świadczył w tym dniu pracy (bez względu na podstawę tego uprawnienia) – wyjaśnia Joanna Kaleta. Gdyby jednak pracownik wrócił do pracy w takim okresie, który umożliwiłby mu wciąż skorzystanie z dnia wolnego, tak jak inni pracownicy może w tym dniu nie przyjść do pracy.

Zastanawiasz się czy w twojej firmie można wydłużyć okres rozliczeniowy?

Chcesz poznać zasady odpracowywania wyjść z pracy w celach prywatnych, rozliczania i rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne?

Chcesz wiedzieć, jak właściwie planować czas pracy oraz sporządzać rozkłady i ewidencje czasu pracy?

Sprawdź pozycję "Czas pracy. 50 najważniejszych problemów".