Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zapewnienie dystrybutora wody gorącej jest wystarczające.
W zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich napojów oraz wody pitnej należy wskazać na kilka przepisów. Po pierwsze zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Obowiązki pracodawców w tym zakresie precyzuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) – dalej r.p.p.n. Otóż stosownie do § 4 ust. 1 r.p.p.n. pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:
1) w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,
4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
5) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.
Pracodawca obowiązany jest zapewnić swoim pracownikom napoje w ilości, która zaspokoi ich potrzeby. Będą to odpowiednio napoje zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy. Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Oczywiście napoje profilaktyczne muszą być wydawane, gdy pracownicy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych.
Po drugie obowiązki związane z dostarczaniem napojów określa rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn zm.) – dalej r.s.b.h.p. Zgodnie z § 112 r.s.b.h.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy. Zbiorniki, przewody i miejsca czerpania wody powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem lub zakażeniem. Czerpanie wody ze zbiorników powinno odbywać się wyłącznie z zaworów czerpalnych.
Przepisy r.s.b.h.p. określają także, iż w jadalni powinny być zainstalowane urządzenia do podgrzewania przez pracownika posiłku własnego oraz zlewozmywaki dwukomorowe w ilości jeden zlewozmywak na dwadzieścia miejsc w jadalni, ale nie mniej niż jeden zlewozmywak. Pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków, tzw. jadalnię. Ten obowiązek nie dotyczy zakładów pracy, w których wykonywane są prace wyłącznie o charakterze biurowym.
Natomiast żaden przepis nie obliguje pracodawcy stricte do zapewnienia w zakładzie pracy czajnika elektrycznego. Zapewnienie pracownikom wody gorącej może nastąpić w różny sposób, np. poprzez wyposażenie jadani w dystrybutory wody zimnej i gorącej.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.