Czy pracodawca powinien uzgodnić ze związkami zawodowymi ustalane wyposażenie pracowników w środki utrzymania higieny osobistej, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, czy też tylko skonsultować z organizacją związkową?
Działania w przedmiocie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego powinny być konsultowane. Nie ma zaś konieczności uzgadniania stanowisk.
Zgodnie z art. 23711a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) - dalej k.p., pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:
1) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
2) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
4) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
5) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza zapewnia, aby odbywały się w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.
Stosownie zaś do treści art. 23713a k.p. przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 23711a, są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają - przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.
Jak wynika z powyżej cytowanej regulacji, ustawodawca posługuje się tu konstrukcją konsultacji, nie zaś konstrukcją uzgodnienia, którą przykładowo użyto przy uzgadnianiu treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca nie musi zatem uzgadniać zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Podobnie komentarz do art. 23711a kodeksu prac, R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, LEX 2009, wyd. V.

Kamil Szymański