Odpowiedź:

Pracodawca może zgodzić się na wykorzystanie urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku pracownika, w sytuacji gdy pracownik nie zachował terminu na złożenie wniosku. 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka (w praktyce oznacza to, że jeden rodzic dziecka może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu wychowawczego).
Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.
Oznacza to, że w przypadku, gdy pracownik nie zachował terminu na złożenie wniosku o urlop wychowawczy pracodawca nie ma obowiązku udzielić urlopu w okresie wskazanym we wniosku (jednak może to zrobić). W takiej sytuacji jest zobowiązany udzielić urlopu nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono  27.09.2016 r.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami