Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy (dalej k.p.), czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

Przerwy w kodeksie pracy

W myśl art. 134 k.p., jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

 


 

Ponadto, zgodnie z art. 141 § 1 i 2 k.p., pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Taka przerwa powinna zostać wprowadzona w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Zobacz w LEX: Czy pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, jeżeli pracuje w godzinach nadliczbowych? >

Prawo do określenia szczegółowych zasad wykorzystywania takich przerw przysługuje pracodawcy, który np. w regulaminie pracy wskazuje, w jaki sposób i w jakich przedziałach czasowych pracownicy mogą z nich skorzystać. Należy bowiem przypomnieć, że omawiane uprawnienie pracownicze nie może w żaden sposób zakłócać ciągłości funkcjonowania zakładu pracy, tylko dlatego, że np. wszyscy pracownicy chcieliby w tym samym czasie jeść drugie śniadanie.

 

Masz pytania? Zadaj je ekspertowi >

 

Prywatne wyjścia w czasie pracy

Pracodawca może zobowiązać pracownika do odpracowania czasu poświęconego na załatwianie prywatnych spraw, a czas ten nie będzie stanowił pracy w godzinach nadliczbowych. Taką możliwość daje przepis art. 151 § 21 k.p., który nakłada jedynie ograniczenie w zakresie niedopuszczalności naruszania prawa pracownika do odpoczynku dobowego (art. 132 k.p.) i tygodniowego (art. 133 k.p.).

Zobacz w LEX: Zleceniobiorca - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym >

W praktyce pracodawca ma prawo egzekwować od pracowników, którzy przeznaczają czas pracy na sprawy prywatne (np. na palenie papierosów), składanie pisemnego wniosku o wyjście w sprawach prywatnych. Z uwagi na to, że pracodawca nie jest zobowiązany płacić pracownikom za czynności niezwiązane z pracą, może albo potrącić im proporcjonalną część wynagrodzenia, albo też zobowiązać ich do odpracowania tego czasu.

Nie dotyczy to jednak 15-minutowych przerw, jakie pracownicy mogą przeznaczyć na dowolny cel (jednak pod warunkiem, że nie będzie on sprzeczny z regulaminem pracy, bo ewentualny całkowity zakaz palenia będzie dotyczył także ustawowej przerwy, o ile jest ona spędzana na terenie zakładu pracy).

Zobacz w LEX: Obowiązek zachowania trzeźwości przez telepracownika oraz uprawnienia pracodawcy w tym zakresie >

Wobec osób nieprzestrzegających powyższych zasad, pracodawca może stosować kary porządkowe, o których mowa w przepisach art. 108 k.p. (upomnienie, nagana lub kara pieniężna).

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Do ilu przerw w pracy ma prawo osoba niepełnosprawna?

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może stawić się na badaniu w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy?

Czy w sytuacji uznania nieobecności za usprawiedliwioną niepłatną, konieczne jest wyjaśnienie pracownika w formie pisemnej, czy wystarczy forma ustna?

Przerwa w pracy a wypadek przy pracy w orzecznictwie - KOMENTARZ PRAKTYCZNY

Korzystaj z eksperckich komentarzy, sprawdzaj procedury i wzory dokumentów >