Pracodawca skrócił okres próbny pracownika, rozwiązał dotychczasową umowę na mocy porozumienia i następnego dnia zawarł z pracownikiem umowę na czas nieokreślony.
W jaki sposób pracodawca powinien potraktować rozwiązanie umowy na okres próbny?
Czy pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy, wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

W sytuacji opisanej w pytaniu zastosowanie znajdować będą art. 97 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. oraz art. 171 § 3 k.p.
Zgodnie z art. 97 § 11 k.p. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie. Zatem, w sytuacji opisanej w pytaniu konieczność wydania pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy na okres próbny pojawi się tylko wówczas, gdy pracownik wydania takiego świadectwa zażąda.
Kwestię ekwiwalentu pieniężnego w takiej sytuacji reguluje art. 171 § 3 k.p., zgodnie z którym pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Możliwe są zatem dwa rozwiązania – wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za okres obowiązywania umowy na okres próbny, lub ustalenie z nim, że przysługujący mu za ten okres urlop wypoczynkowy wykorzysta w naturze w czasie dalszego zatrudnienia.
Monika Latos-Miłkowska - specjalista z zakresu prawa pracy