Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Stosownie do postanowień art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Przejawem tej powinności, zgodnie z art. 2367 § 1 k.p., jest obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Ponadto zgodnie z art. 2377 § 1 k.p. pracodawca ma obowiązek dostarczać pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz także: Pracodawca może wprowadzić obowiązek używania odzieży roboczej>>

Stosownie do postanowień art. 2378 § 1 k.p. pracodawca powinien ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 k.p. i art. 2377 § 1 k.p., jak również przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Dokument ten, zgodnie z art. 23711a § 1 k.p., powinien zostać skonsultowany z przedstawicielami pracowników.

Zobacz także: Obowiązek dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego>>

Ponadto zgodnie z art. 2379 § 2 k.p. pracodawca, który zapewnia pracownikom odzież roboczą i/lub ochronną, powinien także zapewnić jej pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Gdyby jednak pracodawca nie był w stanie zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te, zgodnie z art. 2379 § 3 k.p., mógłby zlecić pracownikom, pod warunkiem wypłacania im ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych kosztów.

Zobacz także: Czy wypłacanie przez pracodawcę ekwiwalentu za odzież roboczą i ochronną jest zasadne i czy ma swoje uzasadnienie prawne?>>

W przypadku, gdy pracodawca decyduje się na powierzenie pracownikowi prania odzieży roboczej i wypłatę mu z tego tytułu ekwiwalentu pieniężnego, nie ma on obowiązku każdorazowego przekazywania temu pracownikowi pisemnej informacji o kwocie przyznanego mu ekwiwalentu, chyba że sam wprowadził taką zasadę w wewnątrzzakładowym akcie prawnym (np. w regulaminie pracy). Obowiązek udostępnienia pracownikowi szczegółowego rozliczenia ciąży na pracodawcy w przypadku, gdy pracownik zwróci się z takim wnioskiem, bowiem pracodawca powinien udowodnić, że prawidłowo dokonał naliczeń i wypłacił pracownikowi właściwą kwotę.

Zobacz także: Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.