Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Oznakowanie opakowania z niebezpieczną substancją chemiczną powinno być sporządzone w języku polskim
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222) - dalej u.s.p.c., oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego powinno zawierać nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, tożsamość osoby wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze i napisy, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 26 u.s.p.c., a także informacje o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, jeżeli tego wymagają inne przepisy. Ustawodawca w art. 25 ust. 2 u.s.p.c. wyraźnie zapisał, iż oznakowanie powinno być sporządzone w języku polskim, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o języku polskim. Sposób oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz treść napisów i wzory znaków ostrzegawczych wymaganych przy oznakowaniu opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.