Czy naukę w technikum wlicza się do podstawy stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?


Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia urlopowe pracownika wlicza się nie tylko okresy pracy, ale również tzw. okresy zaliczane, do których należą okresy nauki. W przypadku ukończenia przez pracownika szkoły średniej wliczanie okresu nauki do stażu urlopowego uzależnione jest od rodzaju szkoły, który ukończył pracownik. Ukończenie średniej szkoły zawodowej, do takiej szkoły zaliczyć można technikum, gdyż jest to szkoła średnia, która uczy konkretnego zawodu, zalicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat (art. 155 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. - dalej k.p.). W pierwszej kolejności należy zaliczyć więc czas trwania nauki i jeżeli będzie krótszy niż podany w przepisie okres maksymalny (5 lat), to wliczamy ten okres krótszy. Natomiast, gdyby ten okres nauki przewidziany programem nauczania był dłuższy od podanego w przepisie okresu maksymalnego, wówczas wliczamy okres maksymalny.